www.sztuki-walk.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

tel. 0 501 383 063,  502 365 513; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Aby otrzymać fakturę - umieść NIP w przelewie! 92 1160 2202 0000 0005 0263 1614 - Dorota Wysocka 05-270 Marki, ul Grunwaldzka 31 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin Zawodów Walki

REGULAMIN ZAWODÓW

ALL STYLE KARATE W SYSTEMIE SEMI KONTAKT DZIECI, JUNIORÓW, SENIORÓW, KOBIET I MĘŻCZYZN

- czynności sędziego w All Style Karate Semi Kontakt podczas zawodów organizowanych przez Polski Związek Sportów Budo w Polsce.


Obejmuje Sędziów:

1.Zasady ogólne

Regulamin określa zasady odbywania się walk sportowych w ALL Style Karate Semi-Kontakt organizowanych przez Polski Związek Sportu BUDO.

Walki odbywają się w wyznaczonym polu o kształcie kwadratu, którego bok ma wymiar 8 m (+/-10 cm). Wokół pola walki wyznaczony jest dodatkowy kwadrat o szerokości 1 m obejmujący strefę bezpieczeństwa.

W dalszej części pole to nazywane będzie planszą.

Zawodnicy biorący udział w walce sportowej Semi-Kontakt muszą występować w osobistym sprzęcie ochronnym, zgodnie ze szczegółowymi uregulowaniami niniejszego regulaminu. Sprzęt ten powinien posiadać odpowiednie atesty. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do jego sprawdzenia i wykluczenia ze stosowania w zawodach w przypadku niewłaściwej konstrukcji (ze względu na bezpieczeństwo zawodników).

Do zawodów mogą przystąpić wyłącznie zawodnicy zdrowi, bez kontuzji, z aktualnie wykonanymi badaniami lekarskimi zawierającymi zgodę lekarza na start w danych zawodach.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości oraz aktualny certyfikat stwierdzający stopień wyszkolenia i na żądanie Organizatora przedstawić je do wglądu.

O dopuszczeniu zawodnika do zawodów, w przypadku wątpliwości (np. brak dokumentów formalnych, spóźnione zgłoszenie), decyduje Sędzia Główny Zawodów; w przypadkach dotyczących stanu zdrowia zawodnika - Sędzia Główny w porozumieniu z lekarzem zawodów.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własne życzenie i ryzyko, nie mogą więc rościć jakichkolwiek pretensji do organizatorów i trenerów jak również żądać odszkodowań w przypadku doznanych kontuzji.

Warunkiem uczestniczenia w zawodach jest, oprócz wymogów formalnych wymienionych wyżej, wniesienie ustalonej opłaty startowej. W szczególnych przypadkach Organizator może zwolnić zawodnika z wniesienia opłaty startowej.


Zgłoszenie się zawodnika do zawodów i wniesienie opłaty startowej
równoznaczne jest z przyjęciem niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.

System przeprowadzenia zawodów ustala Organizator. Jest on każdorazowo podawany przed zawodami.

W zależności od liczby zawodników może być zastosowany system pucharowy (do pierwszej przegranej walki) lub system każdy z każdym. Wyjątkowo dopuszcza się zastosowanie systemu mieszanego - dotyczy to sytuacji niewielkiego obsadzenia danej kategorii wagowej a także kategorii dziecięcych.

1..1 System sędziowania ustala Organizator zawodów.

1.2       Walki prowadzone są systemem punktowym.

Za udaną akcję zawodnik uzyskuje określona ilość punktów
-wg zasad punktowania p."6".

Za techniki niedozwolone oraz niewłaściwe zachowanie
zawodnik może otrzymać punkty ujemne lub zostać
zdyskwalifikowany.

1.3        Losowanie zawodniczek i zawodników do walki ringowej:

Zarząd Polskiego Związku Budo uchwałą wyznaczył - powołał Kolegium Sędziów na 2007 r.

Do zadań tegoż kolegium będzie należało też sprawne przeprowadzeni losowania walk.

Losowanie będzie odbywać się będzie każdorazowo bez udziału trenerów, instruktorów czy opiekunów zachowując podział na grupy wiekowe, wagowe i płeć w sposób obiektywny i sprawiedliwy.

Nie dopuszcza się do startu w zawodach All Style Karate Semi Kontakt zawodniczek zawodników z kick boxingu i innych stylów trenujących w full kontakcie -jeśli startujący ten system będzie stosował zostanie zdyskwalifikowany.

Powołane Kolegium Sędziów jest jednocześnie zespołem odwoławczym rozpatrującym kolegialnie wszelkiego rodzaju uwagi, wnioski, protesty, odwołania w trakcie zawodów i festiwalu

2. Kategorie wagowe i wiekowe w All Style Karate Sami Kontakt

Podstawą zakwalifikowania do danej kategorii wagowej i wiekowej jest komisyjne ważenie wykonywanie przez sędziów w dniu zawodów po wpłaceniu opłaty startowej.

Dzieci - dziewczynki i chłopcy:
do lat 13   -30,-35,-40,+40 kg

Juniorzy - młodsi, dziewczynki i chłopcy:
od 14 do 15 lat  -56, -63, -70, +70 kg

Juniorzy - starsi, dziewczęta i chłopcy:
od 16 do 17 lat -60, -67, -70, +70 kg

Seniorzy:

od 18 lat -70,-80,-90,+90 kg

Open: powyżej 40 lat

Ważne - decyduje rok urodzenia( nie miesiąc i dzień )

2.1       Wagi w uzasadnionych wypadkach np. brak odpowiedniej obsady wagi (min. 2 zawodników w danej wadze) kategorie wagowe mogą być łączone, zmienione lub walki w danej wadze nie odbędą się.

Decyzję w zakresie zmian kategorii wagowej, jak również likwidacji danej

kategorii wagowej, może podjąć Sędzia Główny. Decyzja ta nie podlega

oprotestowaniu.

W kategoriach dzieci do 13 lat nie jest dopuszczalne spotkanie się na planszy

zawodników o różnicy wagi więcej niż 10 kg.

3. Dopuszczalne techniki

W zawodach dopuszcza się wykonywanie następujących technik:

Uderzenia rękoma (pięścią) i kopnięcia nogami w korpus ciała oraz w głowę przeciwnika, za wyjątkiem strefy poniżej pasa a powyżej kolana. Powyższe techniki mogą być wykonywane tylko w sposób zgodny z zasadami tego regulaminu, z wykluczeniem technik i sposobów ich wykona ujętych w p.4. Techniki wykonywane mogą być wykonywane tylko obciągniętymi palcami.

Podcięcia (tylko od zewnątrz i to na wysokości poniżej kostki)

4.Zabronione techniki i zachowania:

Kopnięcia piętą w jakąkolwiek część ciała.

Kopnięcia proste (w przód - np. mae geri) na głowę, dotyczy także kopnięć z wyskoku.

Kopnięcia boczne typu yoko geri na głowę, dotyczy także kopnięć z wyskoku.

Kopnięcia i uderzenia w strefę szyi.

Kopnięcia i uderzenia w tył głowy i kręgosłup.

Uderzenia głową.

Kopnięcia i uderzenia w strefę poniżej pasa i krocze.

Kopnięcia i uderzenia w powierzchnie stawów.

Dźwignie i rzuty.

Uderzenia krawędzią dłoni(bokiem rękawicy).

Uderzenia łokciem.

Uderzenia otwartą dłonią(otwartą rękawicą).

Podnoszenie przeciwnika.

Trzymanie przeciwnika.

Niekontrolowane techniki wykonywane do tyłu.

Wieszanie się na przeciwniku.

Uderzenie ręką z obrotu.

Uderzenie ręką z wyskoku od góry.

Uderzenie typu hak lub sierp.

Uderzenie odwrotną stroną rękawicy (uraken)

Uwaga! W przypadku stosowania przez zawodnika taktyki walki i poruszania się po planszy z uniesioną nogą, nie uznaje się za technikę niedopuszczalną ataku przeciwnika ręką lub nogą na uniesioną nogę zawodnika.

5.Zasady ostrzegania i dyskwalifikowania.

5.1 Wykroczenia

Wyróżnia się następujące rodzaje postępowania. Które kwalifikowane jest jako wykroczenie i karane jest ostrzeżeniem bądź dyskwalifikacją.

Wykroczenia objęte listą czynności i technik zabronionych patrz p."4"

Wykroczenia polegające na unikaniu kontaktu i pozorowaniu walki, w tym także wykraczanie poza pole walki w celu uniknięcia ataków przeciwnika.

5.2 Kary

Wykroczenia mogą być karane ostrzeżeniem, ostrzeżeniem i punktem ujemnym, dyskwalifikacją.

O sposobie ukarania zawodnika decyduje Sędzia prowadzący walkę.

5.3Dyskwalifikacja następuje bezwarunkowo w następujących
przypadkach.

Niewłaściwe zachowanie, brak samokontroli.

Niezastosowanie się do poleceń Sędziego.

Uderzenia lub kopnięcia po komendzie stop.

Niewłaściwe zachowanie, brak samokontroli.

Spowodowanie K.O.(zbyt silne ciosy) lub celowe powalenie
przeciwnika na ziemię w brutalny sposób. '

Celowe uderzenie lub kopnięcie przeciwnika leżącego na ziemi.

Przystąpienie do walki bez suspensoria.

Przystąpienie do waha w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu lub środka odurzającego (w porozumieniu z lekarzem).

Pierwsze ostrzeżenie nie jest karane punktem ujemnym.

6.         Dyskwalifikacja zawodnika

6.1        Dyskwalifikacja zawodnika może nastąpić:

tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w p. 5.2.2

na skutek technik zabronionych, wyszczególnionych w p.4

w wyniku powtarzających się wykroczeń ukaranych uprzednio
ostrzeżeniami.

6.2       Dyskwalifikacja może nastąpić także w wyniku uzyskania 3 (trzech) ujemnych
punktów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Sędzia Główny Zawodów na wniosek
Sędziego Prowadzącego. Patrz p.8-Sędziowie.

7. Zasady punktowania

7.1 Dozwolone techniki

Dozwolone techniki punktowane są wg poniższych zasad

7.1.1    Jeden punkt (1 pkt) uzyskuje zawodnik za:

Uderzenie rękaw głowę lub korpus.

Uderzenie nogą w korpus powyżej pasa.

Wejście z kontrolowaną techniką.

7.1.2    Dwa punkty (2 pkt) uzyskuje zawodnik za:

Uderzenie nogą w głowę (wyłącznie okrężne typu mawashi geri).

Uderzenie nogą w wyskoku w korpus powyżej pasa.

Podcięcie powodujące upadek.

7.1.3    Trzy punkty (3 pkt) uzyskuje zawodnik za

7.1.3.1 Uderzenie nogą w wyskoku w głowę (kopnięcie okrężne typu mawashi geri).

7.2 Niedozwolone techniki

Niedozwolone techniki zachowania karane są punktami ujemnymi zgodnie z zasadami zawartymi poniżej.

7.2.1 Wszystkie techniki i zachowania niedozwolone ujęte w p."4" winny być ukarane punktem ujemnym lub dyskwalifikacją, z uwzględnieniem zasad ostrzegania i dyskwalifikowania (p. 5 i 6) a ponadto:

Uderzenia i kopnięcia po komendzie stop.

Celowy atak na przeciwnika leżącego na planszy.

Rozmowy zawodników, okrzyki, przekleństwa, uwagi pod adresem sędziego.

Uderzenie otwartą dłonią lub wyprostowanymi palcami.

Zbyt mocne uderzenia (full kontakt) zarówno nogą jak i ręką.

Założenie suspensoria na spodnie.

Udawanie kontuzji, pasywna walka lub jej unikanie.

Otrzymanie drugiego ostrzeżenia.

Przystąpienie do walki z ozdobami lub biżuterią.

7.2.1.10           Niewłaściwy strój (np. nie założenie szarfy czerwonej, gdy
jest się pierwszym wywołanym zawodnikiem).

7.2.1.11           Spóźnienie się na planszę.

7.2.2 Zasady przyznawania punktów ujemnych.

Sędzia Prowadzący ma prawo samodzielnego przyznania punktu ujemnego w przypadku niewłaściwego zachowania zawodnika lub nie zachowania zasad regulaminu odnośnie stroju, założenia szarfy, posiadania biżuterii.

W pozostałych przypadkach punkt ujemny jest przyznawany, kiedy dwaj Sędziowie Liniowi lub Sędzia Prowadzący i co najmniej Sędzia Liniowi pokazuj ą punkt ujemny

W przypadku braku zgodności Sędziów decyzję podejmuje Sędzia Główny.

7.3 Walki

Podczas walk sędziowie ustawiają się na wierzchołkach trójkąta tak, aby widzieli dwóch zawodników jednocześnie.

O liczbie punktów decyduje główna tablica punktowa „Buterflay" a nie
karta punktowa, w której też muszą być wpisane wyniki punktowe.

Sędzia prowadzący przyznaje punkty i sprawdza czy ten punkt jest
zaznaczony na tablicy punktowej „Buterflay".

8. Sędziowie

8.1        Sędziowie

W zawodach biorą udział wyłącznie Sędziowie posiadający odpowiednie klasy sędziowskie nadane przez PZS BUDO oraz Sędzia Główny Związku.

8.2        Sędzia Główny

Sędzia Główny PZSB jest każdorazowo Sędzią głównym Zawodów.

8.3        Przebieg zawodów

Nad prawidłowym przebiegiem walk i całych zawodów czuwa Sędzią Główny Zawodów zwany też Sędzią Głównym.

8.4        Powoływanie sędziów na zawody

PZSB, na wniosek Sędziego Głównego Zawodów, powołuje Sędziów do zawodów.

8.5        Zwierzchnictwo Sędziego Głównego

Sędzia główny jest równocześnie zwierzchnikiem wszystkich Sędziów biorących udział w zawodach.

8.6        Delegacja sędziowska

Podstawą udziału Sędziego w zawodach jest ważna delegacja sędziowska wystawiona przez PZS BUDO

8.7        Obecność Sędziego

Przyjęcie delegacji przez Sędziego jest równoznaczne z przyjęciem na siebie obowiązku uczestnictwa w zawodach. W przypadku braku możliwości uczestnictwa z ważnych przyczyn Sędzia ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie PZS BUDO lub SG z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia lub bezzwłocznie odesłać delegację wraz z pisemnym wyjaśnieniem.

8.8        Absencja Sędziego

Absencja Sędziego w dwóch kolejnych zawodach, pomimo wyznaczenia go do prowadzenia walk, oraz brak usprawiedliwienia tych nieobecności może spowodować utratę klasy sędziowskiej i prawa do sędziowania w PZS BUDO. Decyzje w tym zakresie podejmuje Sędzia Główny.

8.9        Klasy sędziowskie i ich nadawanie

Kolejne klasy sędziowskie mogą być nadawane przez Sędziego Głównego po wypełnieniu wymagań związanych z daną klasą sędziowską i pozytywną oceną prowadzenia walk w zawodach.

8.10     Ograniczenia szczególne w stosunku do Sędziów

Sędzia uczestniczący w zawodach jako zawodnik nie może pełnić w tych zawodach żadnych funkcji związanych z prowadzeniem i sędziowaniem walk.

8.11     Prowadzenia walki przez Sędziów

Walki prowadzone są na polu walki (shiai-jo) przez dwóch lub czterech Sędziów Liniowych oraz jednego Sędziego Prowadzącego.

8.12     System sędziowania

System sędziowania ustalany jest przez Sędziego Głównego

8.13     Zastępcy Sędziego Głównego

Dopuszcza się, w celach pomocniczych, możliwość ustalać jednego, dwóch czy trzech zastępców Sędziego Głównego, których zadaniem jest czuwanie nad przebiegiem walk na poszczególnych matach w przypadku prowadzenia zawodów na wielu planszach.

8.14     Strój Sędziów

Spodnie (spódnica) granatowe lub czarne

Koszula biała

Buty (pantofle) gimnastyczne z białą podeszwą

Marynarka granatowa z emblematem sędziowskim na lewej piersi - plakietka sędziego na której jest klasa sędziego( A, B, C, D )

8.15 Prawa Sędziego Głównego

Sędzia Główny ma prawo:

Każdorazowo dla danych zawodów ustalić system sędziowania (1+2 lub 1-4).

Ustalić skład Sędziów na planszy wraz z podziałem funkcji oraz zmienić ten skład w trakcie zawodów.

Powołać swoich zastępców dla kontroli przebiegu walk na danych planszach.

Powołać Sędziego lub odsunąć go od prowadzenia walk w zawodach w przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości werdyktów.

8.15.4.1 Sędzia odsunięty od zawodów traci prawo do diet i ekwiwalentów.

Odwołać błędną decyzję Sędziego Prowadzącego.

Zmienić Sędziego Prowadzącego lub Sędziego Liniowego, jeśli zaszła taka potrzeba lub został uznany wniosek Trenera.

Wydać rozstrzygającą decyzję odnośnie wyniku walki czy też meczu.

W uzasadnionych i udokumentowanych wypadkach Sędzia Główny ma prawo powtórzyć całą walkę lub rundę walki.

W uzasadnionych wypadkach Sędzia Główny może zdyskwalifikować zawodnika w danej walce lub zawodach.

8.15.9.1 W szczególnie drastycznych przypadkach dyskwalifikacja może być dożywotnia, wymaga ona zatwierdzenia przez PZS BUDO.

Podstawą kary dożywotniej dyskwalifikacji (w walce i zawodach) może być nie sportowe zachowanie zawodnika w stosunku do Przeciwnika, Sędziów, Publiczności; kara ta orzeczona zostaje na wniosek Sędziów prowadzących walkę lub decyzją własną Sędziego Głównego - w przypadku kontrolowania przebiegu walki.

8.15.10 W szczególnie uzasadnionych wypadkach Sędzia Główny ma prawo ukarać Trenera za niewłaściwe zachowanie nakazując mu opuszczenia Sali.

9. Kontuzje

9.1 Kontuzja zawodnika

W przypadku kontuzji jednego z zawodników walka zostaje przerwana i, jeżeli jest to potrzebne, wezwany jest lekarz zawodów.

9.2       Przebieg badania i dopuszczenie zawodnika do dalszej walki

Za wyjątkiem sytuacji uzasadnionym stanem zdrowia zawodnika badanie odbywa się poza matą. W badaniu może uczestniczyć Trener, Lekarz ekipy, Sędzia Prowadzący oraz może brać udział Sędzia Główny.

W przypadku badania przez Lekarza Zawodów decyzję o dopuszczeniu zawodnika do dalszej walki podejmuje lekarz. Decyzja ta jest nieodwołalna. Przerwa w walce nie może trwać dłużej niż 2 minuty; po tym czasie, w zależnościom przyczyny kontuzji i przebiegu walki, zapada werdykt głosami Sędziów Prowadzących walkę w porozumieniu Sędzią Głównym.

9.3        Rozstrzygnięcia w przypadku kontuzji

Jeżeli kontuzja spowodowana jest własnym błędem lub odniesiona bez winy przeciwnika i zawodnik nie może kontynuować walki – przeciwnik kontuzjowanego przeciwnika zostaje zwycięzcą.

Jeżeli kontuzja zawiniona jest przez przeciwnika zostaje on z dyskwalifikowany a zwycięzcą zostaje poszkodowany zawodnik.

W przypadku ciężkiej kontuzji winny zostaje zdyskwalifikowany do końca zawodów.

10. Zasady walki - szczegóły

10.1 Zwycięzcą walki zostaje zawodnik, który:

Uzyskał przewagę punktowa w regulaminowym czasie walki.

Zdobył przewagę 6 punktów bez względu na czas walki.

Został ogłoszony zwycięzcą na skutek rażącej przewagi nad przeciwnikiem został ogłoszony zwycięzcą decyzją sędziów w wyniku dyskwalifikacji przeciwnika.


Został ogłoszony zwycięzcą decyzją sędziów wskutek niezdatności przeciwnika do walki zawinionej przez niego samego. Patrz p.8 oraz p. 9.

Został ogłoszony zwycięzcą decyzją sędziowską w przypadku niezastosowania się Trenera, Sekundanta lub Opiekuna przeciwnika do decyzji Sędziego nakazującej opuszczenie pola, Sali.1

0.2        Czas trwania walki

10.2.1  Walka eliminacyjna

Walka eliminacyjna dzieci trwa 2x1 min; dla juniorów,
kobiet i seniorów -2x2 min. Przerwa między rundami trwa l min.

Zmiana czasu walki.

W uzasadnionych przypadkach Sędzia Główny może zarządzić walkę jedno rundową lub zmienić czas trwania rundy.

10.2.2  Walka finałowa

Walka finałowa musi trwać pełny czas określony powyżej i nie może zostać

skrócona.

W przypadku braku rozstrzygnięcia walka zostaje przedłużona o dodatkową 1

minutowa rundę.

10.2.2.1 W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia mogą być

zastosowane następujące rozwiązania.

Walka do pierwszej udanej akcji.

Głosowanie sędziów (werdykt - hantei).

Decyzję w zakresie wyboru powyższych rozwiązań
podejmuje Sędzia Główny.

10.3      Rozstrzygnięcia w przypadku zespołów

Jeżeli po odbyciu wszystkich walk dwa lub więcej zespołów mają identyczną ilość punktów, Sędzia Główny może zarządzić dodatkowe 2 minutowe walki. Biorą w nich zawodnicy wyznaczeni przez swoich trenerów. Nie obowiązują tutaj kategorie wagowe.

W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia obowiązują zasady ujęte w punkcie 10.2.2.1.

10.4     Ubiory zawodników

Obowiązującym strojem są karateki (białe lub kolorowe).

W przypadku uczestniczenia w zawodach zawodników z innych stylów lub organizacji sportowych dopuszcza się ich występowanie w stroju stylowym lub organizacyjnym pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia tego Sędziemu Głównemu zawodów celem sprawdzenia i dopuszczenia.

10.5 Elementy ochrony osobistej zawodników w trakcie walki

10.5.1 Zawodnicy mogą przystąpić do walki wyłącznie wyposażeni w następujące elementy ochrony osobistej:

Kask, rękawice bokserskie (miękkie), ochraniacze zębów, ochraniacze stopy oraz suspensor (dla chłopców i mężczyzn). Od dnia 01.01.2007 dla wszystkich zawodników obowiązkowym elementem są także nagolenniki, do tej daty dopuszcza się start bez nagolennika. Ochraniacz stopy musi zakrywać palce stóp oraz piętę.

Żaden z ochraniaczy nie może mieć twardych części mogących spowodować kontuzję.

Dla dziewcząt i kobiet obowiązkowym dodatkowym zabezpieczeniem jest ochraniacz brzucha i piersi (hogo).

Dopuszcza się stosowanie jako dodatkowej ochrony ochraniacza (hogo) dla chłopców i mężczyzn.

Sędzia Główny ma prawo określić obowiązujący w zawodach dla danych kategorii wagowych wymagany ciężar rękawic i ewentualne dopuszczenie ich, po sprawdzeniu do zawodów. Od 01.01.2007 będą obowiązywać następujące ciężary rękawic: 8 oz. dla seniorów do – 70 kg oraz 10 oz. dla cięższych kategorii. Dla dzieci, dziewcząt i chłopców dopuszcza się rękawice bez określonej wagi, lecz o wymiarach proporcjonalnych do wielkości dłoni zawodnika.

10.6     Ustawienie zawodników w polu walki

Zawodnicy stoją naprzeciw siebie w odległości 2 m. Pole walki - patrz zasady ogólne.

10.7      Przerwanie walki

Przerwanie walki może nastąpić w następujących przypadkach:

Kontuzji zawodnika p.8.3.

Rozstrzygnięcia patrz p.9.

Poddania się zawodnika

Poddania zawodnika przez trenera.

Decyzją Sędziego Prowadzącego walkę, ze wskazaniem zwycięzcy, w przypadku rażącej przewagi jednego z zawodników. Decyzja ta musi być uzgodniona z Sędzią Głównym. Rażącą przewagą należy określić sytuację, gdy jeden z zawodników, w kolejno następujących po sobie akcjach, zdobywa punkty przy braku akcji ofensywnych ze strony przeciwnika.

Niewłaściwego zachowania Trenera, Sekundanta, lub opiekuna.

Wejścia na plansze osób trzecich.

Walkę może, z uzasadnionego powodu, przerwać w każdym momencie Sędzia Główny.

11. Protesty

11.1      Protestowi podlegają:

Rozstrzygnięcia Sędziów Prowadzących walkę.

Ustalenia składu sędziowskiego dla danej walki bez możliwości powtórnej zmiany składu sędziowskiego.

11.1.3 Błędy i omyłki punktowe.

Protesty dotyczące p.11.1.1 oraz 11.1.2 wymagają wniesienia przez wnoszącego protest opłaty ustalonej decyzją Sędziego Głównego przed zawodami i tym regulaminem. Wynosi 200 złotych( dwieście złotych) za pokwitowaniem przez odbierającego protest na kopii protestu( wpłata do obecnego kasjera ).

Prawo zgłoszenia protestu

Prawo zgłoszenia protestu przysługuje wyłącznie Trenerowi Sekundującemu zawodnikowi.

11.4     Forma protestu

Wniesienie protestu wymaga zachowania formy pisemnej.

11.5      Protesty wnoszone są do Sędziego Głównego lub obecnego Prezesa związku.

11.6     Wniesienie protestu

11.6.1 Przewiduje następujące możliwości wnoszenia protestów:

Protestu składu sędziowskiego - wyłącznie przed walką.

Protesty dotyczące niesłusznej decyzji sędziów - od razu po

decyzji.

Protest ten rozpatrywany jest natychmiast i w przypadku jego

uwzględnienia oprotestowana decyzja jest zmieniana.

11.6.1.3           Protesty dotyczące przebiegu walki - zaraz po zakończeniu uwzględnienia nieprawidłowa decyzja jest zmieniana. W szczególnie uzasadnionych wypadkach walka lub runda może być powtórzona.

12.Trenerzy i opiekunowie zawodników

12.1      Zawodnicy niepełnoletni

Zawodnicy niepełnoletni mogą występować w zawodach wyłącznie z Opiekunem -Trenerem i pisemną zgodą Rodziców.

12.2     Rejestracja Trenera

Trener danego zawodnika rejestrowany jest z zawodnikiem.

12.3      Opiekunowie

Do opieki nad 9 zawodnikami dopuszczona jest jedna osoba, która również podlega rejestracji. Każdy Klub występujący w zawodach może mieć maksymalnie 4 osoby opiekujące się zawodnikami.

12.4      Wymagania w stosunku do Trenerów i Opiekunów

Od Trenerów i Opiekunów wymagana jest znajomość regulaminu zawodów.

12.5      Odpowiedzialność Trenerów i Opiekunów

Opiekunowie i Trenerzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, zachowanie i sprzęt podopiecznych.

12.6      Miejsce przebywania Trenerów i Opiekunów

Opiekunowie i Trenerzy mogą przebywać w strefie przeznaczonej dla rozgrzewki zawodników.

12.7      Miejsce przebywania Sekundanta

Trener Sekundujący (1 osoba) może przebywać na miejscu wyznaczonym dla sędziów przy planszy, po za strefą bezpieczeństwa.

12.8      Zachowanie się Trenerów i Opiekunów

Jeżeli osoby opiekujące się zawodnikami zachowują się nieodpowiednio:

Są za głośne

Używają słów niecenzuralnych

Obrażają sędziów

Nie przestrzegają zakazu przebywania w strefie walki

Nawołują do brutalnej walki Otrzymują za pierwszym razem ostrzeżenie.

12.9      Zachowanie się Trenerów i Opiekunów - Wykroczenia powtórne

W przypadku powtórzenia się takiego nagannego postępowania (p.12.8) Trenerzy lub Opiekunowie muszą, na polecenie Sędziego Prowadzącego walkę, opuścić salę na czas toczącej się walki. Decyzję podejmuje każdorazowo Sędzia Prowadzący walkę.

12.9.1 Odmowa zastosowania się Trenerów i Opiekunów do decyzji Sędziego, odmowa opuszczenia Sali, powoduje przerwanie walki i uznanie za zwycięzcę zawodnika drużyny przeciwnej, z przyznaniem dodatkowo 4 punktów.

12.10 Wykluczenie Trenera lub Opiekuna z uczestnictwa w zawodach

W szczególnie rażących przypadkach zachowania Opiekun lub Trener może być wykluczony z uczestnictwa w całych zawodach - w tym przypadku decyzję podejmuje Sędzia Główny Zawodów.

12.10.1 Odmowa zastosowania się do poleceń może spowodować wykluczenie Drużyny winnego z zawodów. Przeciwnicy w poszczególnych walkach zawodników danego Trenera lub Opiekuna zostają uznani za zwycięzców i otrzymują po 4 punkty.

13. Uwagi końcowe

13.1      Wynagrodzenia

Wynagrodzenia, diety, uposażenia, itp. powinny być wypłacane przez Organizatorów zaraz po zawodach.

13.2      Uczestnictwo Lekarza

Uczestnictwo Lekarza w zawodach jest obowiązkowe.

13.3      Badania zawodników

Przed przystąpieniem do walk zawodnik powinien sam zgłosić się do zbadania przez Lekarza Zawodów niezależnie od obowiązku posiadania aktualnych badań.

13.4     Uwagi do regulaminu

Uwagi do regulaminu mogą być wnoszone przez trenerów i opiekunów wyłącznie w formie pisemnej i to, co najmniej i to, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów. Niedopuszczalne jest zgłaszanie zastrzeżeń w dniu zawodów a zgłoszone nie będą rozpatrzone.

13.5      Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Sędzia Główny i Prezes Związku w uzgodnieniu z Zarządem P.Z.S.B

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 roku i ma moc obowiązującą.

Za Zarząd.